Curs Formator, Cursuri de Formare, Consultanța Formare Profesională > Politica de confidentialitate

Politica de confidentialitate

Următoarea informare este concepută pentru a vă aduce la cunoștință aspectele cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale și la drepturile dvs. privind această prelucrare în conformitate cu:

REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

LEGEA nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)

LEGEA nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice

1. Informații generale

S.C. BLINKDO SERV S.R.L., cu sediul în Ploiesti, str.Gheorghe Doja, nr.130, jud Prahova, România, înregistrată sub nr.                           J 29/2651/2017, având CIF 38465178, reprezintă operatorul în conformitate cu GDPR. 

2. Scopul prelucrării și categoriile de date prelucrate:

Vă informăm că domeniul principal de activitate este activitatea codului CAEN 6312- Activitati ale portalurilor web , iar ca activitate secundară, desfăsurăm activutatea codului CAEN 8559 – Alte forme de invătămant, prin furnizarea de servicii de formare profesională, autorizat ca furnizor de formare profesională pentru ocupaţia FORMATOR– COR 242401, seria PH nr. 001557, înmatriculat în Registrul naţional al furnizorilor de formare profesională a adulţilor cu nr. 29/55/28.01.2022

În acest sens Scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal de către S.C. BLINKDO SERV S.R.L. sunt următoarele:

a) Solicitare înscriere pe site la  cursul pe care il susținem;

b) Transmiterea documentelor necesare pentru susținerea cursurilor;

c) Întocmirea documentației pentru susținerea Examenului și obținerea Certificatului de Absolvire

Pentru îndeplinirea scopurilor menționate anterior, societatea noastră prelucrează date cu caracter personal în cadrul următoarelor operațiuni:

– solicitare înscrierea pe site;

– transmiterea documentelor necesare pentru susținerea cursurilor;

– transmiterea documentelor pentru susținerea examenului de absolvire a cursurilor;

– întocmirea contractelor de muncă și altor documente pentru angajații proprii sau în vederea angajării în societatea noastră;

– identificarea cu exactitate a dumneavoastră atunci când doriți obținerea unor informații cu privire la cursurile efectuate sau transmiterea unor mesaje prin formularul de la rubrica Contact;

– furnizarea de informații cu privire la evenimentele societății;

– participarea la sondaje de opinie cu privire la ofertele și serviciile Societății referitor la gradul de mulțumire a cursanților; 

-inregistrarea cursurilor in sistem online si stocarea acestora, asa cum este impus prin art 26 lit.h) Ordin 1149 din 2020, astfel:

Furnizorii de formare profesională autorizaţi au următoarele obligaţii:

“să înregistreze activităţile de formare derulate în sistem on-line, precum şi activitatea fiecărui participant la program şi să pună la dispoziţia echipelor de monitorizare înregistrările”

dar si art.27 (4):

(4) Prevederile de la alin. (3) se completează cu obligaţia furnizorilor de formare profesională autorizaţi de a face dovada derulării activităţilor de formare şi a prezenţei cursanţilor, prin stocarea înregistrărilor sau alte mijloace tehnice relevante, care se pun la dispoziţia evaluatorilor.

În SC BLINKDO SERV SRL sunt prelucrate următoarele categorii de date:

• Nume, prenume, adresa de e-mail, numărul de telefon fix și/sau mobil – pentru solicitare înscriere pe site;

• Nume și prenume, C.N.P., adresa de domiciliu, numărul de telefon, adresa de e-mail, adresa de corespondență, semnătura – pentru completarea formularului de înscriere, formular care va fi însoțit de copii xerox după următoarele acte: carte de identitate, certificat de naștere, certificat de căsătorie (pentru numele purtat anterior), acte de studii (diplomă de licență sau de bacalaureat în funcție de cursul la care v-ați înscris);

• Nume și prenume, adresa de domiciliu – pentru întocmire factură în vederea achitării contravalorii cursurilor

• Nume și prenume, semnătura – pentru cererea de înscriere la examen și lucrarea practică întocmită;

• Toate datele de identificare, calificare, precum și alte date personale – solicitate atunci când deveniți angajatul nostru;

• Numele și prenumele, adresa de e-mail și numărul de telefon – pentru a vă identifica în urma mesajului transmis prin rubrica Contact.

• Răspunsurile la invitații și confirmările de participare la evenimente.

• A se vedea secțiunea Cookie-uri pentru detalii privind ceea ce colectăm utilizând cookie-uri;

Datele personale pe care le prelucrăm sunt, în principal, datele  de identificare, tranzacționale, financiare, demografice, de localizare sau alte date personale pe care le colectăm direct de la dumneavoastră sau din alte surse atunci când deveniți clientul nostru sau când apelați la serviciile noastre.

Datele cu caracter personal sensibile dezvăluie originea dumneavoastră rasială şi etnică, opiniile politice, convingerile religioase și filozofice, afilierea sindicală, datele genetice, datele biometrice, datele referitoare la sănătate sau datele referitoare la viața sau orientarea sexuală.

SC BLINKDO SERV SRL nu colectează de la dumneavoastră în mod intenționat date cu caracter personal sensibile pentru a le stoca.

3. Temeiul juridic al prelucrării

Baza legală pentru colectarea și procesarea datelor dumneavoastră pentru fiecare din scopurile menționate mai sus este:

– contractul de prestări servicii la care dumneavoastră sunteți parte sau cererea dumneavoastră de înscriere înainte de încheierea unui contract;

– Interesele legitime ale Societății, de exemplu, prevenirea fraudelor, menținerea securității serviciilor noastre și îmbunătățirea serviciilor noastre. Ori de câte ori ne bazăm pe acest temei juridic pentru a prelucra datele dvs., evaluăm interesele noastre legitime pentru a ne asigura că acestea prevalează asupra drepturilor dvs. În plus, în unele cazuri aveți dreptul de a vă opune acestei prelucrări.

– Conformarea cu o cerință legală imperativă, de exemplu, prevederile legislației pe linie de formare profesională, cerințe contabile și fiscale, care fac obiectul unor politici interne stricte (cum ar fi perioadele de păstrare), proceduri, și dreptul dvs. de a restricționa utilizarea datelor proprii, care controlează obiectul serviciilor noastre ce vor fi prestate.

Vom colecta datele dvs. cu caracter personal atunci când, de exemplu:

• vă înscrieți să urmați cursurile de formare profesională organizate de societatea noastra;

• ne contactați prin diverse canale, sau ne solicitați informații în legătură cu un serviciu pe care îl prestăm;

• vizitați sau navigați pe site-ul nostru www.consultantaformare.ro

De asemenea, colectăm informații de la anumite organizații, dacă este cazul și în măsura în care avem temeiuri legale în acest sens. Acestea includ agenții de prevenire a fraudelor, anuare comerciale, agenții de verificare/control, agenții de calculare a facturii și prestatori de servicii contractate.

Utilizăm cookie-uri (fișiere text de mici dimensiuni stocate în browser-ul dvs.). Pentru detalii suplimentare în acest sens și în legătură cu modul de a opta pentru renunțarea la acestea, vă rugăm să consultați secțiunea Cookie-uri pe site-ul nostru www.consultantaformare.ro

4. Categoriile de destinatari către care se pot divulga datele personale colectate:

Pentru a atinge scopurile prevăzute mai sus, datele dumneavoastră pot fi transmise următorilor destinatari :

– Autoritatea Națională pentru Certificări

– Alte autorități ale statului (inclusiv autorități fiscale);

– contabili, auditori, experți judiciari, avocați sau alți asemenea consilieri externi ai Societății sau către terțe persoane care furnizează servicii companiei (furnizorii de formare-traineri);

5. Durata păstrării

Datele Dumneavoastră personale vor fi păstrate de Societate pentru o perioadă care nu depășește perioada necesară pentru a atinge scopurile descrise mai sus și/sau pentru orice altă durată necesară în virtutea obligațiilor legale aplicabile societății, folosind următoarele criterii de stabilire a acestei perioade:

a) Atunci când vă înscrieți pentru derularea cursurilor  noastre, păstrăm datele dumneavoastră personale pe durata relației  contractuale și 10 ani după finalizarea cursurilor, conform prevederilor legale în domeniul fiscalității;

b) În cazul în care ați urmat și absolvit unul din cursurile noastre, păstrăm datele dumneavoastră personale permanent, pentru respectarea prevederilor legale în domeniul certificării formării profesionale a adulților;

c) În cazul în care v-ați înscris pe site-ul nostru, păstrăm datele dumneavoastră personale până când solicitați să le ștergem sau după o perioadă de inactivitate (fără o interacțiune activă cu noi). În acest sens, menționăm că datele prelucrate pentru acest scop vor fi șterse la 3 ani după ultima interacțiune;

6. Drepturile dumneavoastră

Regulamentul conferă persoanelor cărora li se prelucrează date personale o serie de drepturi. Astfel, pe lângă drepturile existente în prezent, regăsim și dreptul la portabilitatea datelor și pe cel de ștergere a datelor. Pe scurt, drepturile pe care le aveți:

Dreptul de a retrage oricând un consimțământ dat în vederea opririi unei prelucrări a datelor care se bazează pe consimțământul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului acordat înainte de retragere, pentru executarea unui contract, în vederea îndeplinirii unei obligații legale sau în scopul urmăririi intereselor noastre legitime.

Dreptul de acces – înseamnă că aveți dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu datele cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, aveți acces la datele respective și la informațiile privind modalitatea în care sunt prelucrate aceste date.

Dreptul la portabilitatea datelor – se referă la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent de către noi și care poate fi citit automat, dar și la dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la opoziție – vizează dreptul dumneavoastră de a vă opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al operatorului. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct sau prelucrări efectuate în baza consimțământului expres, aveți dreptul de a vă opune prelucrării în orice moment.

Dreptul la rectificare – se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – înseamnă că aveți dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; vă retrageți consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; vă opuneți prelucrării și nu există alte motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale.

Dreptul la restricționarea prelucrării – poate fi exercitat în cazul în care persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă necesară verificării corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea; în cazul în care SC BLINKDO SERV SRL nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; în cazul în care persoana s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei respective.

Dreptul de a depune o plângere – plângeri referitoare la prelucrarea datelor personale pot fi adresate Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal la următoarele date de contact:

– adresa poștală – Str. B-dul Gheorghe Magheru nr. 28 – 30, sector 1, București, România

– adresă e-mail – anspdcp@dataprotection.ro

– telefon : +40 318 059 211 sau +40 318 059 212

Pentru exercitarea acestor drepturi, precum și pentru orice întrebări suplimentare cu privire la aceasta informare sau în legătură cu utilizarea de către Societate a datelor personale, vă rugăm să contactați ofițerul nostru pentru protecția datelor, alegând oricare din modalitățile de comunicare descrise mai jos.

Ne puteți contacta:

– Prin email – la adresa: contact@consultantaformare.ro

– Personal sau printr-o cerere trimisă prin poștă , la sediul societății din Ploiesti, str.Gheorghe Doja, nr.130, jud.Prahova, Cod Postal 100164 

Hello.
ro_RORomanian