Termeni si conditii

1  Date de identificare ale comerciantului, furnizor de formare profesionala

 Denumire: BLINKDO SERV SRL

 Cod fiscal: 38465178

 Registrul Comertului: J 29/2651/2017

Sediul social: PLOIESTI,  STR. GHEORGHE DOJA, NR.130, CAM.2, jud.PRAHOVA

Autorizat ca Furnizor de Formare Profesională pentru ocupaţia FORMATOR- COR 242401, Autorizatie seria PH,  nr. 001557, înmatriculat în Registrul naţional al Furnizorilor de Formare Profesională a Adulţilor cu nr. 29/55/28.01.2022

 Tel: +40 730 596 611/ +40  728 276 244

 Program de lucru: Luni – Vineri= 09.30-18.30, in afara sarbatorilor legale.

2. Drepturi de proprietate intelectuala asupra platformei software

 Dreptul de proprietate ii apartine in exclusivitate BLINKDO SERV SRL. 

Conținutul  existent în Site este protejat prin drepturi de autor în condițiile legislației din țara noastră. Conținutul furnizat de utilizatori este protejat de drepturi de autor în condițiile legislației din țara noastră, titularii drepturilor fiind utilizatorii care au afișat conținutul.

Aveți permisiunea de a accesa Conținutul site-ului prin afișare pe echipamentul de acces (calculator, laptop, smartphone, tablete etc.) în scopul obținerii de informații pentru uz didactic și personal. Reproducerea în orice alte scopuri este permisă în condițiile în care se furnizează sursa, cu link și numai cu acordul expres, în scris, al autorilor.Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail: contact@consultantaformare.ro si vă vom răspunde în cel mai scurt timp.

Utilizarea comercială a conținutului afișat în site este interzisă.

Alte utilizări ale  Site-ului (realizarea de comentarii, discuții, publicarea opiniilor si sugestiilor, etc) sunt rezervate numai utilizatorilor înregistrați.

Ca regulă generală este interzisă orice utilizare care nu este conformă cu cele descrise anterior ca fiind permise. Anumite activități interzise în continuare pot constitui infracțiuni sau contravenții conform legislatiei din țara noastră. Ne rezervăm dreptul de a face, atunci când considerăm necesar, demersuri la autoritățile competente pentru a ne proteja interesele legale.

Orice utilizare a conținutului sau a Site-ului care încalcă prevederile din secțiunile anterioare va fi considerată abuz. Ne rezervăm dreptul de a lua orice măsură, pentru întreruperea abuzurilor, de a urma orice mijloc legal pentru pedepsirea persoanelor vinovate și pentru recuperarea oricărui prejudiciu. Ca măsură tehnică putem, printre altele, decide blocarea accesului anumitor utilizatori (prin restrictionarea IP-ului) la Site.

Conținutul Site-ului  nu garantează obținerea unui anumit rezultat de către dumneavoastră, indiferent de scopul pe care-l urmăriți. Nu garantăm corectitudinea Conținutului (inclusiv faptul că a fost afisat in Site asa cum a intenționat autorul) sau aplicabilitatea acestuia la scopul pentru care doriți să-l utilizați.

 Utilizarea materialelor de pe aceste platforme se face conform destinatiei lor si nu vor fi folosite in alte scopuri.

 Este interzisa utilizarea materialelor in alte scopuri, fara acordul scris al BLINKDO SERV SRL.

3. Conditii si modalitati de livrare a bunurilor (valabile pentru clienti persoane fizice si persoane juridice)

 Inscrierea la cursuri pe platforma web www.consultantaformare.ro se considera finalizata dupa transmiterea documentelor necesare inscrierii la curs, conform legii formarii profesionale, a normelor de aplicare si a standardelor de aplicare specifice fiecarui curs si achitarea facturii fiscale. 

 Eliberarea certificatelor de  absolvire  se face numai dupa participarea la curs, absolvirea acestuia prin examenul de absolvire si achitarea integrala a cursului.

 Dupa trimiterea actelor necesare inscrierii la curs sau dupa plata facturii fiscale, se considera ca participantul/tii la curs au luat la cunostinta toate detaliile organizatorice pe care prestatorul i le-a furnizat in comunicarea telefonica sau prin email .

Renunțarea la curs se poate face numai cu 10 zile înainte de începereacestuia,  percepându-se o taxă de penalizare de 25% din contravaloarea acestuia.

 Penalizarea nu se va percepe în cazul în care cursantul optează pentru un alt curs cu începere ulterioară celui inițial. Procedura de renunțare nu este acceptată decât o singură dată.  

4. Raspundere nPersoane Fizice

 Obligatiile beneficiarului persoana fizica:

– Sa prezinte la inscriere urmatoarele documente in copie: act de identitate, certificat nastere, certificat casatorie (daca este cazul), ultima diploma de studii si declaratie pe propria raspundere ca detine mijloace tehnologice pentru participarea la cursuri online.

  Sa participe la orele de curs, absentele fiind o raspundere personala. Înregistrarea a mai mult de 10% absenţe nemotivate sau 25% absenţe motivate din durata totală a programului duce la pierderea dreptului beneficiarului de a susţine examenul final si la exmatricularea beneficiarului cu obligatia acestuia de a achita integral contravaloarea cursului;

  Sa utilizeze resursele materiale, tehnice şi altele asemenea potrivit scopului şi destinaţiei acestora şi numai în cadrul procesului de formare profesională, evitând degradarea, deteriorarea, divulgarea sau distrugerea acestora;

  Sa respecte formatorii, colegii de curs si personalul salariat al furnizorului de formare profesionala si sa inteleaga ca un comportament sau o atitudine neadecvata poate duce la exmatricularea beneficiarului de la curs;

-Sa achite contravaloarea cursului in termenul de plata convenit, care va fi afisat pe factura  fiscala emisa de furnizor;

– In situatia in care beneficiarul nu poate participa la examenul de absolvire, are posibilitatea de a solicita, in scris, reexaminarea;

– Sa participe la examen, la sala de curs a furnizorului de formare profesionala sau online (in functie de decizia comisiei de autorizare a judetului care a autorizat cursul), si sa completeze cererea de examinare inaintea sustinerii examenului de absolvire.

– Dupa inregistrarea solicitarii de reexaminare, furnizorul va programa beneficiarul sa sustina reexaminarea cu urmatoarea serie de cursanti, in perioada valabilitatii autorizatiei de curs, beneficiarul avand obligatia achitarii unei taxe de 200 lei, inaintea sustinerii reexaminarii;

– Lucrarile de absolvire scrise si materialele folosite pentru activitatea practica raman in proprietatea furnizorului;

– Sa comunice furnizorului orice modificare intervenita in datele de identificare, stare civila, schimbare de domiciliu sau numar telefon mobil si e-mail.

– Eliberarea Certificatului de absolvire se ridica personal de catre titularul beneficiar al cursului de formare profesionala, identificandu-se cu cartea de identitate sau pe baza de procura notariala in original, imputernicitul avand cartea de identitate la el pentru identificare.

 Obligatiile furnizorului de formare profesionala in cazul clientilor persoane fizice:

– Sa  informeze beneficiarul cu cel putin 5 zile inainte data inceperii cursului, daca acesta a realizat inscrierea cu mai mult de 5 zile inainte;

  Sa puna la dispozitie sala de curs dotata cu laptop pentru formator, videoproiector, flipchart, scaune cu masuta rabatabila pentru cursanti si orice materiale necesare pentru desfasurarea cursului (in situatia in care cursul se desfasoara la sala);

  Sa pastreze confidentialitatea actelor (conform prevederilor Regulamentului UE 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind  libera circulatie a acestor date);

– In situatia solicitarii reexaminarii, furnizorul are obligatia de a-l informa pe beneficiar cu 5 zile inainte de data stabilita pentru reexaminare, in vederea completarii cererii de reexaminare;

– Sa  respecte prevederile legii formarii profesionale si normele de aplicare ale acesteia;

– Sa refuze restituirea taxelor achitate de beneficiar in situatia in care acesta nu participa la orele de curs si/sau la examenul final;

– Sa informeze durata cursului, data de incepere si data estimativa a examenului de absolvire .

  Cursul va incepe numai in momentul formarii unei grupe de minim 10 persoane.

  Daca in termen de 60 zile de la inscriere cursul nu a inceput, beneficiarul poate solicita restituirea sumei achitate;

– Cererea de retragere va fi facuta doar de catre beneficiar si poate fi transmisa in acelasi mod in care s-a facut inscrierea s-a facut inscrierea 

  Suma achitata de catre beneficiar va fi restituita acestuia, numerar sau prin transfer bancar, in termen de 7 zile lucratoare de la data completarii cererii de retragere, conditionat de prezentarea dovezii platii efectuate;

– Certificatele de absolvire se elibereaza in termen de 30 zile lucratoare de la sustinerea examenul de absolvire.

  Avand in vedere faptul ca Certificatele de Absolvire sunt eliberate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Ministerul Educaţiei Nationale, furnizorul nu se face raspunzator de orice intarziere in scrierea si eliberarea acestora, datorata lipsei imprimatelor tipizate;

– Anterior datei de eliberare a certificatului de absolvire a cursului, la solicitarea beneficiarului, i se va pute elibera acestuia de catre furnizor, adeverinta de absolvire a cursului care este valabila pana la data eliberarii certificatului de calificare/absolvire, in termen de 24 ore de la data absolvirii examenului.

BLINKDO SERV SRL isi rezerva dreptul de a colabora cu alti furnizori de formare, in acest caz certificatele vor fi emise de colaborator;

– Examenul de absolvire, se sustine in fata unei comisii  de examinare constituite din trei persoane, dintre care, 2/3 sunt specialisti din afara firmei si 1/3 reprezinta o persoana din partea firmei. Comisiile de examinare sunt stabilite de Comisia de Autorizare a judetului Prahova ;

BLINKDO SERV SRL nu se face raspunzatoare pentru situatiile in care examenele pot suferi amanari din cauza neintrunirii Comisiilor de Autorizare ale Secretariatului Tehnic, sau din lipsa Normelor de Aplicare.

– Partile vor depune eforturi pentru rezolvarea amiabila a conflictelor, acest lucru avand beneficii pentru ambele parti.

  In situatia in care beneficiarul are un comportament si/sau o atitudine nepotrivita, nerespectuoasa fata de formatori, colegii de curs sau personalul salariat al BLINKDO SERV SRL, furnizorul poate exmatricula beneficiarul cursului, incepand cu data cand a fost constatat comportamentul sau atitudinea nepotrivita.

  Neachitarea facturii pana la data scadenta da dreptul furnizorului de formare profesionala sa anuleze inscrierea beneficiarului cursului;

  In situatia in care partile nu se pot intelege amiabil, acestea se pot adresa autoritatilor si instantelor judecatoresti de pe raza teritoriului unde isi are sediul furnizorul.

CONDITII DE CONFIDENTIALITATE:

– Suportul de curs și materialele de lucru pot fi utilizate si stocate in calculatorul beneficiarului, iar distribuirea lor catre terti sau in spatiul online este interzisa fara acordul scris al furnizorului.

  Resursele video online, live si cele inregistrate sunt proprietatea furnizorului, iar captarea imaginilor, inregistrarea, stocarea si distributia lor catre terti sau in spatiul online este interzisa fara acordul scris al furnizorului.

  Inregistrarile cursurilor online vor fi puse la dispozitia beneficiarului doar pe perioada derularii cursului si este interzisa salvarea, pastrarea sau divulgarea imaginilor, secventelor sau captarea in totalitate a inregistrarilor video.

 Nerespectarea clauzelor  de confidentialitate, mai sus mentionate, da dreptul furnizorului de a solicita daune interese si repararea prejudiciului.

 Prelucrarea datelor cu caracter personal – clienti persoane fizice

– Beneficiarul isi da acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, atat cele din documentele depuse la dosarul de inscriere, cat si cele de contact (telefon, email, adresa de corespondenta). Aceste date vor fi utilizate de furnizor in scopul informarii beneficiarului cu privire la programul de formare profesionala ales (data de incepere, perioada de desfasurare, data de examinare si alte notiuni referitoare la curs si la buna desfasurare a acestuia);

 

 Obligatiile beneficiarului persoana juridica

  Sa prezinte pentru inscrierea la curs a fiecarui salariat, urmatoarele documente in copie: act de identitate, certificat nastere, certificat casatorie (daca este cazul), ultima diploma de studii si declaratie pe propria raspundere ca detine mijloace tehnologice pentru participarea la cursuri online, precum si datele de contact ale acestora pentru a-i informa cu privire la modalitatea de sustinere a cursurilor si transmiterea link-urilor de acces la platform ZOOM (in cazul cursurilor online).

– Sa informeze salariatii proprii ca este obligatoriu sa participe la orele de curs, absentele fiind o raspundere personala. Inregistrarea a mai mult de 10% absente nemotivate sau 25% absente motivate, din durata totala a programului, duce la pierderea dreptului ca salariatii beneficiarului sa sustina examenul final si la exmatricularea lor, cu obligatia de a achita integral contravaloarea cursului;

– Sa informeze salariatii proprii ca utilizarea resursele materiale, tehnice si altele asemenea se face evitand degradarea, deteriorarea, divulgarea sau distrugerea acestora;

  Sa informeze salariatii proprii cu privire la obligatia lor de a respecta formatorii, colegii de curs si personalul salariat al prestatorului si sa inteleaga ca un comportament sau o atitudine neadecvata poate duce la exmatricularea lor de la curs;

  Sa achite contravaloarea cursului in termenul de plata mentionat pe factura fiscala emisa de prestator;

  In situatia in care beneficiarul nu poate participa la examenul de absolvire, are posibilitatea de a solicita, in scris, reexaminarea, caz in care vor achita suma de 200 lei- taxa de reexaminare;

– Sa participe la examen, la sala de curs a prestatorului sau online (in functie de decizia comisiei de autorizare a judetului  Prahova) si sa completeze cererea de examinare inaintea sustinerii examenului de absolvire.

– Dupa inregistrarea solicitarii de reexaminare, prestatorul va programa salariatii beneficiarului sa sustina reexaminarea cu urmatoarea serie de cursanti, in perioada valabilitatii autorizatiei de curs, beneficiarul avand obligatia achitarii unei taxe de 200 lei pentru fiecare salariat al sau, inainte de sustinerea reexaminarii;

– Sa comunice prestatorului orice modificare intervenita in datele de identificare ale salariatilor proprii, stare civila, schimbare de domiciliu sau numar telefon mobil si e-mail;

– Eliberarea Certificatului de absolvire se face pe baza de semnatura, si se ridica numai personal in baza cartii de identitate, de catre fiecare salariat al beneficiarului, care a absolvit cursul, sau pe baza de procura notariala in original si cartea de identitate a imputernicitului.

 Obligaţiile prestatorului in cazul clientilor persoane juridice

  Sa ofere serviciile prezentate pe site, in email sau la telefon;

– Sa informeze beneficiarul cu cel putin 5 zile inainte data inceperii cursului, daca inscrierea s-a facut cu mai mult de 5 zile inainte;

  Sa puna la dispozitie sala de curs dotata cu laptop pentru formator, videoproiector, flipchart, scaune cu masuta rabatabila pentru cursanti sau orice materiale necesare pentru desfasurarea cursului (in cazul in care cursul se desfasoara la sala);

– Sa pastreze confidentialitatea actelor (conform prevederilor Regulamentului UE 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind  libera circulatie a acestor date);

– Sa pastreze confidentialitatea serviciilor si dupa prestarea acestora;

– In situatia solicitarii reexaminarii, furnizorul are obligatia de a-l informa pe beneficiar, cu 5 zile inainte, data stabilita pentru reexaminare, in vederea completarii cererii de reexaminare;

– Sa respecte prevederile legii formarii profesionale si normele de aplicare ale acesteia;

  Sa refuze restituirea taxelor achitate de beneficiar in situatia in care acesta nu participa la orele de curs si/sau la examenul final.

  In situatia in care salariatii beneficiarului au un comportament si/sau o atitudine nepotrivita, nerespectuoasa fata de formatori, colegii de curs sau personalul salariat al BLINKDO SERV SRL, prestatorul poate exmatricula salariatii beneficiarului, incepand cu data cand a fost constatat comportamentul sau atitudinea nepotrivita.

– In situatia in care partile nu se pot intelege amiabil, acestea se pot adresa autoritatilor si instantelor judecatoresti de pe raza teritoriului unde isi are sediul prestatorul.

– Neachitarea contravalorii serviciilor la termenele mentionate pe facturile  fiscale, da dreptul la anularea inscrierii participantilor la curs;

– Suportul de curs și materialele de lucru pot fi utilizate si stocate in calculatorul beneficiarului, iar distribuirea lor catre terti sau in spatiul online este interzisa fara acordul scris al prestatorului.

  Resursele video online, live si cele inregistrate sunt proprietatea furnizorului, iar captarea imaginilor, inregistrarea, stocarea si distributia lor catre terti sau in spatiul online este interzisa fara acordul scris al prestatorului.

  Inregistrarile cursurilor online vor fi puse la dispozitia cursantilor doar pe perioada derularii cursului si este interzisa salvarea, pastrarea sau divulgarea imaginilor, secventelor sau captarea in totalitate a inregistrarilor video.( Nerespectarea clauzelor  da dreptul furnizorului de a solicita daune interese  si repararea prejudiciului)

5. Transferul proprietatii valabil atat pentru clienti persoane fizice, cat si pentru clienti persoane juridice

 Cursurile si materialele primite in sistem online, pe mail sau pe portalul web, de la BLINKDO SERV SRL, cat si cele in format fizic vor fi utlizate doar de beneficiar, fara a le instraina sau comercializa fara acordul BLINKDO SERV SRL.

-Cursurile si materialele vor fi livrate  online sau in format fizic. Accesul la cursurile online se face prin link catre platforma de elearning sau catre aplicatii de streaming (Zoom ).

 6. Garantia Calitatii – aplicabila atat persoanelor fizice, cat si persoanelor juridice

BLINFDO SERV SRL adevereste faptul ca programele de formare profesionala sunt de calitate. Formatorii sunt atent selectionati pentru ca informatiile predate sa fie de un real folos pentru cursanti. Daca nu se intampla acest lucru, iar cursul nu va fi de calitate, furnizorul se angajeaza la restituirea sumei achitate, in urmatoarele  conditii :

  aveti prezenta 100% la orele de curs, aveti suma achitata la zi, iar pana la jumatatea perioadei programului de formare profesionala nu beneficiati de informatii valoroase, BLINKDO SERV SRL va restituie, in totalitate, suma achitata, in baza unei solicitari scrise de retragere.

– retragerea de la curs si restituirea sumei achitate se vor face conform conditiilor de retragere precizate in prezentele termeni si conditii, atat in sectiunea persoanelor fizice, cat si a persoanelor juridice.

 Garantia nu se aplica in cazul sedintelor de curs nesustinute conform programului de curs, daca in prealabil beneficiarul a fost anuntat prin telefon, sms, email sau orice alta cale de comunicare scrisa sau verbala.

 In cazul solicitarii retragerii de la curs in baza garantiei calitatii este posibil sa fie nevoie de o discutie, in prealabil, intre dvs si formatorul cursului in vederea remedierii problemelor aparute. Daca dupa acesta discutie nu se remediaza problemele din vina formatorului atunci se restituie suma achitata.

 Garantia nu se aplica in cazul amanarii cursurilor din cauza deciziilor autoritatilor (stare de urgenta, stare de alerta, etc).

Hello.
ro_RORomanian