Curs Formator, Cursuri de Formare, Consultanța Formare Profesională > Detalii legale – Certificare si Implementare

Detalii legale - Certificare si Implementare

Dupa obtinerea autorizatiei, in vederea organizarii programelor de formare profesionala, vor fi respectate procedurile Ordinului Nr. 501/5253 din  8 octombrie 2003 pentru aprobarea Metodologiei certificării formării profesionale a adulţilor.

 

Furnizorii de formare profesională autorizați au următoarele obligații:

 1. a) să presteze serviciul de formare profesională, respectând criteriile de autorizare;
 2. b) să trateze participanții la programele de formare profesională fără discriminare pe criterii de vârstă, sex, rasă, origine etnică, apartenență politică sau religioasă;
 3. c) să adapteze programele de formare profesională la necesitățile persoanelor cu nevoi speciale;
 4. d) să asigure confidențialitatea datelor despre participanții la programele de formare profesională;
 5. e) să permită accesul acestora la propriile date;
 6. f) să pună la dispoziția persoanelor împuternicite să exercite controlul sau monitorizarea toate informațiile și documentele solicitate, referitoare la activitatea de formare;
 7. g) să pună la dispoziția echipelor de monitorizare sau de control chestionarele de evaluare a programului de formare profesională, completate de participanții la program;
 8. h) să înregistreze activitățile de formare derulate în sistem on-line, precum și activitatea fiecărui participant la program și să pună la dispoziția echipelor de monitorizare înregistrările;
 9. i) să comunice în timp util datele statistice solicitate de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale .

Orice schimbări în statutul și activitatea furnizorului de formare profesională, care modifică condițiile în care a fost autorizat, vor fi aduse la cunoștință comisiei de autorizare, în scris, în cel mult 15 zile de la data producerii schimbărilor.

Tinand cont de aceste obligatii, venim in sprijinul dvs cu urmatoarele servicii:

– intocmirea documentatiei specifice (contracte formare profesionala, cereri de inscriere, catalog curs, foi de prezenta, chestionare, register, etc.);

– depunerea/avizarea/preluarea documentatiei specifice la/de la AJPIS;

-acordarea de asistenta pe tot parcursul cursului;

– intocmirea documentatiei specifice finalizarii cursului si desfasurarii examenului de absolvire al acestuia;

– acordarea de asistenta la examenul de absolvire – asigurarea de secretariat tehnic al comisiei de examinare;

– inscrierea in registrele speciale a datelor participantilor la curs si completarea certificatelor de calificare/absolvire (sau a duplicatelor),  in vederea eliberarii acestora.

Evidenta eliberării certificatelor de calificare sau de absolvire pentru persoanele cuprinse în programele de formare profesională se tine prin următoarele documente:

 1. a) registrul matricol general cu persoanele admise la programele de formare profesională; acest registru se completează de către furnizorul de formare profesională pentru toate programele pe care le are în desfășurare;
 2. b) catalogul participanților pentru fiecare program de formare profesională; acest catalog se completează de formatori pentru pregătirea teoretică/practica și evidențiază disciplinele/modulele pentru care se face pregătirea, prezenta la program a persoanelor, precum și notele/calificativele obținute pe întreg parcursul pregătirii profesionale;
 3. c) catalogul cu rezultatele examenului și foile de notare;
 4. d) procesul-verbal al comisiei de examinare;
 5. e) registrul de evidenta nominală a eliberării certificatelor de calificare/absolvire;
 6. f) tabelul nominal cu persoanele care au încheiat contract de formare profesională;
 7. g) documentele care atesta parcurgerea programului de formare profesională pentru persoanele care au solicitat înscrierea la examenul de absolvire .

În cazul pierderii sau distrugerii certificatului de calificare sau de absolvire original, în baza unei cereri scrise a solicitantului, furnizorul de formare profesională eliberează un duplicat al acestuia, întocmit pe baza documentelor aflate în arhiva furnizorului de formare profesională.

Cererea de eliberare a duplicatului este însoțită de următoarele acte, care se arhivează cu titlu permanent:

 1. a) declarația scrisă data de titularul certificatului de calificare sau de absolvire în care sunt cuprinse toate elementele necesare pentru identificare, împrejurările în care acesta a fost pierdut, precum și alte precizări care să confirme dispariția certificatului respectiv;
 2. b) dovada publicării pierderii certificatului de calificare sau de absolvire, în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a;
 3. c) copie de pe actul de identitate.

Duplicatul certificatelor de calificare sau de absolvire se întocmește pe un formular identic cu cel original și se eliberează după aceeasi procedura .

În situația în care formularul certificatului de calificare sau de absolvire s-a schimbat, se eliberează un duplicat redactat după modelul certificatului original, în care se înscriu datele existente în arhiva furnizorului de formare profesională.

Pe duplicat se completează în clar numele și prenumele președintelui comisiei de examinare, al directorului și al persoanei care a completat certificatul de calificare sau de absolvire original; în cazul în care nu sunt înscrise în clar numele persoanelor menționate mai sus, se completează (ss) „indescifrabil”.

Pe duplicat se face mențiunea: „duplicat”, sub care se aplică ștampila furnizorului de formare profesională și semnătura directorului.

În registrul de evidenta nominală a eliberării certificatelor, pe duplicat se înscrie cu cerneala roșie mențiunea „duplicat”, precizându-se seria și numărul certificatului original.

În registrul de evidenta nominală a eliberării certificatelor, la rubrica certificatului original se menționează cu cerneala roșie seria și numărul duplicatului.

În registrul matricol și pe cotorul certificatului de calificare sau de absolvire original se consemnează seria și numărul duplicatului eliberat.

În cazul în care un furnizor de formare profesională și-a încetat activitatea, cererea de eliberare a duplicatului se adresează comisiei de autorizare care a făcut autorizarea furnizorului de formare profesională respectiv și care a primit de la acesta toată documentația. Completarea și eliberarea duplicatului se realizează de comisia de autorizare, cu respectarea prevederilor legale; în acest caz se aplică ștampila comisiei de autorizare și semnătura președintelui comisiei de autorizare sub mențiunea «duplicat».

Hello.
ro_RORomanian