Curs Formator, Cursuri de Formare, Consultanța Formare Profesională > Detalii legale – Autorizare Cursuri

Detalii legale - Autorizare Cursuri

Daca sunteţi trainer autorizat/neautorizat sau reprezentaţi o companie şi va doriţi sa livraţi cursuri acreditate prin care sa oferiţi participanţilor diplome recunoscute naţional şi în Uniunea Europeană, trebuie sa cunoasteti urmatoarele aspecte:

 1. Cursurile nu se pot autoriza pe persoana fizică, ci doar pe persoana juridică ce are cod CAEN 8559 sau asociaţie/fundaţie;
 2. Aveţi nevoie de un trainer care să dețină diploma de Formator și de expertiză în domeniul predat (de preferat diplome în domeniile pe care urmează să le predea);
 3. O să aveţi nevoie de un contract de închiriere pentru o sală de curs.

Care sunt condiţiile de eligibilitate?

 • Compania trebuie să fie legal constituită;
 • Compania trebuie să aibă prevăzută în statut sau, după caz, în actul de înfiinţare, activităţi de formare profesională (cod CAEN 8559 “Alte forme de învăţământ”);
 • Compania trebuie să aibă plătite taxele, impozitele şi contribuţiile către stat;
 • Să știţi că puteţi închiria o sală și că puteţi găsi un trainer pe domeniul respectiv.

Ce cursuri se pot autoriza? Se pot autoriza două tipuri de cursuri:

 1. Cursuri de perfecţionare/specializare şi absolvire. În această categorie se regăsesc cursuri precum Formator, Manager de Proiect, Expert Achiziţii Publice, Inspector resurse umane, Competenţe antreprenoriale , Inspector SSM, Cadru Tehnic PSI, etc. Acestea se numesc ocupaţii şi se regăsesc in Clasificarea Ocupaţiilor din România;
 2. Cursuri de calificare. În această categorie intră cursuri precum: Lucrător în comerţ, Lucrător în gospodărie agroturistică, Baby Sitter,Ingrijitoare copii, Ingrijitoare Batrani, Coafor, Manichiurist, Bucătar, Ospătar etc. Acestea se numesc calificări şi se regăsesc în nomenclatorul calificărilor din România.

Ce tip de diplome se emit participanţilor pentru fiecare tip de curs autorizat?

 • Pentru programele de calificare sau recalificare (specifice calificărilor din Nomenclatorul calificărilor) se emit, la final, certificate de calificare profesională.
 • Pentru programele de iniţiere, perfecţionare sau specializare (specifice ocupaţiilor din Clasificarea ocupaţiilor din România) se emit, la final, certificate de absolvire.

* Atât certificatele de calificare, cât şi certificatele de absolvire sunt însoţite de o anexă denumită „Supliment descriptiv al certificatului” în care sunt precizate competenţele profesionale dobândite.   Asa cum spuneam, autorizarea unui curs se face în conformitate cu prevederile OG 129/2002 privind formarea profesionala a adultilor, cu modificarile ulterioare si conform Ordinului 353/5202/2003 – Metodologia de autorizare a furnizorilor de formare profesionala a adultilor.     Pentru a se supune autorizării, furnizorii de formare profesională trebuie să îndeplinească următoarele condiţii de eligibilitate:

 1. a) să fie legal constituiţi;
 2. b) să aibă prevăzute în statut sau, după caz, în actul de înfiinţare activităţi de formare profesională;
 3. c) să îşi îndeplinească obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor datorate, potrivit legislaţiei în vigoare.

Etapele obtinerii autorizatiei pentru a desfasura cursuri de formare profesionala sunt: – elaborarea/realizarea dosarului de autorizare ; – depunerea dosarului de autorizare la Secretariatului Tehnic al Comisiei de Autorizare Judetene; -evaluarea dosarului de autorizare -obtinerea autorizatiei . DOCUMENTE CARE ATESTĂ ÎNDEPLINIREA CONDIŢIILOR DE ELIGIBILITATE:

 1. Documente care dovedesc legalitatea organizării şi funcţionării furnizorului de formare, după caz :
 2. a) certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului;
 3. b) încheierea prin care s-a dispus înregistrarea în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor;
 4. c) actul normativ de constituire (lege, hotărâre de guvern, hotărâre a consiliului judeţean sau a consiliului local);
 5. d) hotărâre judecătorească.
 6. Documentul din care să rezulte că formarea profesională este cuprinsă în obiectul de activitate al furnizorului de formare care solicită autorizarea şi, după caz, actele adiţionale la acesta (copie).

C.Documente din care reiese că furnizorul îşi îndeplineşte obligaţiile exigibile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor, potrivit legislaţiei în vigoare Se vor prezenta certificate constatatoare privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor şi taxelor către stat. Se vor prezenta, după caz, formulare-tip eliberate de autorităţile competente.

 1. Dovada achitării taxei de autorizare (copie de pe ordinul de plată a taxei de autorizare).

II DOCUMENTE CARE ATESTĂ ÎNDEPLINIREA CRITERIILOR DE AUTORIZARE

 1. Fişa de autoevaluare (în 2 exemplare).
 2. Documente care atestă existenţa resurselor necesare desfăşurării programului de formare pentru care se solicită autorizarea, precum şi a autorizaţiilor şi avizelor necesare.

B1. Autorizaţii şi avize:

 1. a) Autorizaţiile de funcţionare pentru locul de desfăşurare a pregătirii teoretice şi practice (copii):
 2. Autorizaţia de prevenire şi stingere a incendiilor (PSI);
 3. Autorizaţia sanitară;
 4. Autorizaţia de funcţionare din punct de vedere al protecţiei muncii;
 5. Autorizaţia de mediu, dacă este cazul;
 6. Autorizaţia  sanitară veterinară, dacă este cazul, sau contractul  încheiat cu agentul economic din care să reiasă că deţine autorizaţiile legale pentru desfăşurarea pregătirii.
 7. b) Avizul de la autoritatea de reglementare, pentru profesiile sau ocupaţiile pentru care există cerinţe speciale la organizarea pregătirii profesionale, dacă este cazul (copie).
 8. c) Avizul din partea organismelor abilitate să coordoneze activitatea în ocupaţii cu regim de muncă special, pentru spaţiile folosite pentru pregătirea teoretică şi practică, dacă este cazul (copie).

B2. Documente privind resursele umane asigurate de furnizorul de formare pentru realizarea programului de formare:

 1. a) Lista formatorilor care vor participa la desfăşurarea programului de formare;
 2. b) Acordul scris al fiecărui formator pentru participarea la programul de formare (original);
 3. c) CV-ul fiecărui formator, în care să se detalieze experienţa în specialitatea corespunzătoare programului de formare şi, eventual, să se precizeze dacă are experienţă în pedagogia adulţilor;
 4. d) Diplomele şi certificatele din care să reiasă că deţine specializarea cerută de programul de formare (copii).

B3. Documente privind resursele materiale asigurate de furnizorul de formare pentru desfăşurarea programului, precum şi regimul juridic al acestora:

 1. a) Lista spaţiilor şi a dotărilor aferente pregătirii teoretice; capacitatea sălii exprimată în număr de locuri;
 2. b) Lista spaţiilor şi a dotărilor aferente pregătirii practice: ateliere, laboratoare; capacitatea sălii exprimată în număr de locuri de pregătire echipate corespunzător;
 3. c) Lista altor spaţii (bibliotecă, săli de lectură, sală se sport, cantină etc., dacă este cazul)
 4. d) Documente care dovedesc modul de deţinere a bazei materiale (spaţii, dotări) (copii).

B4. Documente din care rezultă  situaţia financiară a furnizorului de formare.  Se va prezenta o copie  de pe ultimul bilanţ contabil sau după caz, ultima balanţă de verificare  depuse la administraţia financiară.

 1. Documente din care rezultă îndeplinirea criteriilor privind experienţa furnizorului de formare şi rezultatele activităţii lui anterioare (obligatorii pentru reînnoirea autorizaţiei).
 2. Taxa de autorizare: Taxa de autorizare se achită pentru fiecare ocupație/calificare pentru care centrul solicită autorizarea. Taxa de autorizare se achită diferenţiat, în funcţie de nivelul de performanţă al centrului, astfel: –  un salariu de bază minim brut pe ţară, garantat în plată, pentru nivelul 1; –  două salarii de bază minime brute pe ţară, garantate în plată, pentru nivelul 2; –  trei salarii de bază minime brute pe ţară, garantate în plată, pentru nivelul

Autorizarea Urmează o perioadă de aşteptare a autorizaţiei care poate dura până la maxim 45 de zile, în funcţie de numărul de dosare depuse pentru obţinerea autorizaţiei şi cursul pentru care se solicită autorizarea; Odată obţinută autorizaţia, aceasta are o valabilitate de 4 ani, timp în care este posibil să se facă verificări / monitorizări. În caz de neconcordanţă cu Metodologia certificării formării profesionale a adulţilor, comisia de autorizare are dreptul de a retrage autorizaţia. Odată obţinută autorizaţia, puteţi organiza cursuri autorizate de formare profesională. Reautorizarea La fiecare 4 ani expiră autorizaţia si trebuie redepus dosarul, respectând aceleaşi proceduri, achitând aceleaşi taxe şi urmând aceiaşi paşi.

Hello.
ro_RORomanian